خانه انرژی | نقش مدیریت بار در بهینه سازی مصرف انرژی صنایع
*لطفاً با کلیک بر این قسمت از وب سایت جدید شرکت خانه انرژی دیدن فرمایید.*
خانه انرژی » نقش مدیریت بار در بهینه سازی مصرف انرژی صنایع

نقش مدیریت بار در بهینه سازی مصرف انرژی صنایع

با افزایش میزان مصرف برق، موضوع مدیریت بار و پاسخگویی به نیاز های مصرفی در زمان پیک مطرح می شود . در این میان اعمال سیاستهای جدید در زمینه مصرف بهینه ص نایع و کارخانه ها از اهمیت بسزایی برخوردار است

بررسیهای کارشناسان حاکی از آن است که همه ساله با افزایش میزان مصرف برق با نرخ ٨ در صد در مقایسه با سال قبل فشار وارده برشبکه سراسری فزونی میگیرد . به گونه ای که در ساعات پیک مصرف در تابستان بخصوص در ماههای تیر ومرداد مشکلاتی برای شبکه ایجاد می شود . از سوی دیگر با تکیه بر بررسیهای کارشناسی بار سالانه علاوه بر تبعیت از آهنگ تغییرات منظم و دوره ای خود با موضوع رشد سالانه در گیر است .
بدیهی است که رشد بار بر روند فعالیت مراکز تولید برق نیروگاه ها تاثیر بسزایی د ارد . در این شرایط مدیریت بار از معنا و مفهوم خاصی در صنعت برخوردار بوده و این مس اله به عنوان یک فعالیت پیچیده فنی – اقتصادی در صنعت برق مطرح می شود . در حقیقت مدیریت بار ، اعمال سیاستهای خاص فنی برای کاستن از حد اکثر بار و منتقل کردن ساعتهای مصرف انرزی به زمانهای کم بار است . مدیریت مصرف تمام تلاش خویش را معطوف آن ساخته که میزان مصرف را در بخشهای مختلف به حد و اندازه معقولی برساند .
با توجه به آنچه که گفته شد صنعت برق کشور برای بهینه سازی مصرف انرژی تدابیر و طرح هایی را به مرحله اجرا رسانده است از جمله این طرح ها تغییرساعات رسمی کشور طی شش ماهه اول و دوم هر سال است.
یکی دیگر از طرح هایی که در زمینه مدیریت مصرف از سوی صنعت برق به اجرا می رسد تنظیم کار اصناف و بهره گیری از کنتورهای چند تعرفه تعرفه بوده و ضمنا نظارت بربازدهی وسایل برقی نیز انجام شده و آموزش و آگاه سازی عمومی در ارتباط با اهمیت مدیریت مصرف و ضرورت آن انجام می شود .
از دیگر سیاستهای صنعت برق در زمینه برخورد با افزایش بیش از حد مصرف در فصل تابستان استفاده از لامپهای پر بازده به وسیله همه مشترکان بخصوص مصرف کنندگان بخش خانگی است که در این مورد تب لیغات فرهنگی و آموزشی خاصی انجام شده و ضمنا تسهیلات خاصی در اختیار تولید کنندگان این نوع لامپها قرار میگیرد . اصلاح شبکه های توزیع از دیگر سیاستهای بهینه سازی مصرف انرژی است . در کنار همه این موارد برای پاسخگویی به بار پیک تابستان افزایش تولید برق از طریق گسترش نیروگاه ها و اجرای طرح های جدید توسعه مد نظر است.
در ارتباط با بهینه سازی مصرف انرژی نکته مهمی که از اهمیت خاص برخوردار است تنظیم ساعات کار صنایع بزرگ و اجرای برنامه تعطیلات و تعمیرات سالانه آنهاست .در این باره باید خاطر نشان کرد که در برنامه چهارم توسعه به الزام رعایت معیارهای مدیریت مصرف از سوی صنایع ب الای یک مگاوات دیماند تصریح شده که این مسئله نیز در برنامه سوم توسعه به شرکتهای برق منطقه ای ابلاغ شده بود . بررسیهای کارشناسی حاکی از آن است که در شرایط امروز یکی از راهکارهای مهم در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های کلان بابت توسعه تاسیسات به منظور پیشگیری از خاموشی های ناخواسته استفاده از ظرفیت صنایع بزرگ و جلب همکاریهای آنان در زمینه اجرای برنامه های مدیریت مصرف برق است . در سالهای اخیر صنعت برق کشور به منظور پیاده سازی روشهای مدیریت مصرف برق در صنایع از کاهش دیماند مصرفی صن ایع در زمانهای تعطیلات غیر رسمی و تعمیرات دورهای بهره میگیرد . که این کار با برنامه ریزی و زمان بندی مناسب انجام می شود. در صنعت برق کشور چند سالی است که استفاده از پتانسیل صنایع و کاهش زمانبندی شده دیماند مصرفی صنایع در زمانهای اوج بار شروع شده و نتایج د ر خور توجهی هم داشت . نتایج اجرای این طرح به گونه ای بوده که با برنامه ریزی و زمانبندی مناسب در جلب همکاری صنایع به منظور انتقال تعطیلات و تعمیرات سالانه به محدوده زمتنی مشخص به کاهش قابل توجهی از دیماند مصرفی در زمانهای اوج بار شبکه سراسری برق دست یافته است . صنعت برق کشور در مورد صنایعی که در قالب عقد قرار داد و برنامه ریزی مشخص ارائه شده از سوی صنعت برق در مورد بهینه سازی مصرف همکاری می کنند متناسب با میزان کاهش بار و مدت زمان همکاری پرداخت می کند . در مجموع باید گفت که اجرای برنامه تعطیلات و تعمیرات سالا نه صنایع بزرگ در تابستان سال گذشته با توجه به روشهای پیشنهادی صنعت برق موفقیت آمیز بوده است و آخرین گزارشها و بررسیها بیانگر آن است که کاهش دیماند شبکه سراسری برق متاثر از اجرای برنامه تعطیلات و تعمیرات سالانه در تاریخ های ١٢ و ١٣ مرداد سال ٨٣ معادل ۵٩٣ مگاوات بوده است . با تکیه بر موارد فوق می توان خاطر نشان
کرد که در تابستان با بهره گیری و پیگیری اجرای برنامه تعطیلات و تعمیرات سالانه صنایع بزرگ میتوان در زمینه بهینه سازی مصرف انرژ ی برق اقدام موثری کرد .