خانه انرژی |رزومه قدیم
*لطفاً با کلیک بر این قسمت از وب سایت جدید شرکت خانه انرژی دیدن فرمایید.*
خانه انرژی » رزومه قدیم

رزومه قدیم

عنوان پروژه:
استقرار نظام مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001 در پتروشیمی آریا ساسول
 آریا ساسول

مشاور:
مهندسین مشاور خانه انرژی

کارفرما:
شرکت پلیمر آریا ساسول

تاریخ پیمان:
مهر ماه ۹۰

آدرس کارفرما:
عسلویه – مجتمع پتروشیمی آریا ساسول

 


عنوان پروژه:
استقرار نظام مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001 و ممیزی انرژی سطح سوم بر اساس استاندارد AS/NZS 3598 در صنایع ماشین سازی عابدی

ماشین سازی عابدی

مشاور:
مهندسین مشاور خانه انرژی

کارفرما:
ماشین سازی عابدی

تاریخ پیمان:
آذرماه ۹۰

آدرس کارفرما:
اتوبان تهران کرج

 


عنوان پروژه:
استقرار نظام مدیریت انرژی بر اساس ISO 50001 در منطقه ۷ عملیات انتقال گاز
شرکت انتقال گاز

مشاور:
مهندسین مشاور خانه انرژی

کارفرما:
شرکت انتقال گاز

تاریخ پیمان:
آذرماه ۹۰

آدرس کارفرما:
همدان – خیابان پاستور – منطقه ۷ عملیات  انتقال گاز

 


عنوان پروژه:
ممیزی انرژی سطح سوم اساس استاندارد AS/NZS 3598 در کل تاسیسات ساختمانی و صنعتی در منطقه ۷ عملیات انتقال گاز
 شرکت انتقال گاز

مشاور:
مهندسین مشاور خانه انرژی

کارفرما:
شرکت انتقال گاز

تاریخ پیمان:
آذرماه ۹۰

آدرس کارفرما:
همدان – خیابان پاستور – منطقه  ۷ عملیات انتقال گاز

 


عنوان پروژه:
استقرار نظام مدیریت انرژی بر اساس ISO 50001 در منطقه ۶ عملیات انتقال گاز
 شرکت انتقال گاز

مشاور:
مهندسین مشاور خانه انرژی

کارفرما:
شرکت انتقال گاز

تاریخ پیمان:
بهمن ماه ۹۰

آدرس کارفرما:
بندرعباس – منطقه ۶ عملیات انتقال گاز

 


عنوان پروژه:
ممیزی انرژی سطح سوم اساس استاندارد AS/NZS 3598 در کل تاسیسات ساختمانی و صنعتی در منطقه ۶ عملیات انتقال گاز
 شرکت انتقال گاز

مشاور:
مهندسین مشاور خانه انرژی

کارفرما:
شرکت انتقال گاز

تاریخ پیمان:
بهمن ماه ۹۰

آدرس کارفرما:
بندرعباس – منطقه ۶ عملیات انتقال گاز

 


عنوان پروژه:
مطالعه امکان سنجی روشهای کاهش مصرف انرژی در کل ساختمان های شهرداری قزوین
     شهرداری قزوین

مشاور:
مهندسین مشاور خانه انرژی

کارفرما:
سازمان طراحی شهرداری قزوین 

تاریخ پیمان:
مهر ماه ۹۰

آدرس کارفرما:
سازمان طراحی شهرداری قزوین

 


عنوان پروژه:
طراحی، نصب و اجرای پنل­ های فوتوولتائیک در پارک های شهرداری منطقه ۱۹ تهران
 شهرداری تهران

مشاور:
مهندسین مشاور خانه انرژی

کارفرما:
محیط زیست شهرداری منطقه ۱۹ تهران

تاریخ پیمان:
بهمن ماه ۹۰

آدرس کارفرما:
تهران- منطقه ۱۹

 


عنوان پروژه:
طراحی، نصب و اجرای آبگرمکن خورشیدی در پارک های شهرداری منطقه ۱۹ تهران
 شهرداری تهران

مشاور:
مهندسین مشاور خانه انرژی

کارفرما:
محیط زیست شهرداری منطقه ۱۹ تهران

تاریخ پیمان:
بهمن ماه ۹۰

آدرس کارفرما:
تهران- منطقه ۱۹

 


عنوان پروژه:
طراحی، نصب و اجرای پنل­ های فوتوولتائیک در واحد پسماند شهرداری تهران
 شهرداری تهران

مشاور:
مهندسین مشاور خانه انرژی

کارفرما:
واحد پسماند شهرداری تهران

تاریخ پیمان:
لسفند ماه ۹۰

آدرس کارفرما:
تهران- منطقه ۱۹


عنوان پروژه:
استقرار نظام مدیریت انرژی بر اساس ISO 16001 در منطقه ۵ عملیات انتقال گاز
 شرکت انتقال گاز

مشاور:
مهندسین مشاور خانه انرژی

کارفرما:
شرکت انتقال گاز

تاریخ پیمان:
آذرماه ۸۹

آدرس کارفرما:
شیراز- منطقه ۵ عملیات انتقال گاز

 


عنوان پروژه:
ممیزی انرژی سطح سوم اساس استاندارد AS/NZS 3598 در کل تاسیسات ساختمانی و صنعتی در منطقه ۵ عملیات انتقال گاز
 شرکت انتقال گاز

مشاور:
مهندسین مشاور خانه انرژی

کارفرما:
شرکت انتقال گاز

تاریخ پیمان:
آذرماه ۸۹

آدرس کارفرما:
شیراز- منطقه ۵ عملیات انتقال گاز

 


عنوان پروژه:
استقرار نظام مدیریت انرژی بر اساس ISO 16001 در منطقه ۹ عملیات انتقال گاز
 شرکت انتقال گاز

مشاور:
مهندسین مشاور خانه انرژی

کارفرما:
شرکت انتقال گاز

تاریخ پیمان:
اسفند ماه ۹۱

آدرس کارفرما:
ساری- منطقه ۹ عملیات انتقال گاز

 


عنوان پروژه:
ممیزی انرژی سطح سوم اساس استاندارد AS/NZS 3598 در کل تاسیسات ساختمانی و صنعتی در منطقه ۹ عملیات انتقال گاز
 شرکت انتقال گاز

مشاور:
مهندسین مشاور خانه انرژی

کارفرما:
شرکت انتقال گاز

تاریخ پیمان:
اسفند ماه ۹۱

آدرس کارفرما:
ساری- منطقه ۹ عمیات انتقال گاز